Vad vi gör

Vi skapar människor av siffror

Ni har garanterat en mängd siffror som berättar fakta om hur era kunder agerar. Lika säkert har ni en målgrupp som ni ska bearbeta. Men hur vet ni att siffrorna verkligen gäller er uppsatta målgrupp? Det löser vi. Vi utgår från de siffror ni redan har och genom avancerade multivariabla statistiska metoder tecknar vi porträtt av era kunder. Siffrorna får inte bara liv, de talar till er och berättar exakt vilka som faktiskt utgör er målgrupp och hur ni ska nå den!

Mätbara mål – alltid svart på vitt

Vi måste ofta svara på frågan om man verkligen kan mäta allt. Och svaret är alltid: ja, det kan man. Inom företaget ska varje beslut kunna stödjas med ett relevanta underlag och mätbara siffror. Vi ser det som en utmaning att kunna leverera tydliga underlag som skapar konkreta mål – svart på vitt.

Strategiutveckling

Varumärkesplattformen är död, länge leve avsiktsförklaringen. Som allt vi gör startar även vårt strategiarbete i studier och analyser. För att kunna ta fram morgondagens affärsidéer och produkter måste varje företag känna sig själva och sina kunder. Venti utför en positioneringsanalys av era kunder där riktningsförändringen blir så tydlig att ni själv kan teckna rörelseförändringen. Vi erbjuder den kritiska rösten och en hand att hålla i genom förändringsarbetet och i den strategiska processen. Venti är garanten för en strategi väl förankrad i organisation.

Vi använder företagsvarumärket som en drivkraft i vårt utvecklings- och förändringsarbete. Venti definierar företagets intressenter både internt och externt samt kartlägger mål och behov. Sedan startar vi arbetet inifrån. Alla ska med!

Vi kommer gärna på ett värdeskapande besök och berättar mer om hur vi drivit förändringsprocesser med varumärket som motor i några av Sveriges största företag.

Kontakta oss så berättar vi mer om avsiktsförklaringar.

Analys

”INTE MÄTBART? ALLT ÄR MÄTBART.”

Venti omvandlar siffror och information till tydliga mätbara mål och förankrar dem i organisationen. Varje viktigt beslut måste och ska kunna visa på ett mätbart resultat. Och Venti kan mäta det. Det handlar inte bara om att få fram siffror, utan relevanta värden som hjälper er att förändra och förbättra era metoder för att skapa affärer och ökar värdet på varumärket. Tänk er att aldrig mer behöva se en siffra i er verksamhet som ni inte kan härleda, analysera och förbättra.

Tillsammans med samarbetspartners utför Venti idag: Varumärkes-, Kund- och Medarbetarstudier. Vi tar också fram tydliga siffror och mål för en rad områden som rör ett företag såsom: kanalanalys, positionering, värdering, värden, marknadseffektivitet, anseenderisk och varumärkesstrategi och värdering.

Kontakta oss om ni vill veta hur vi gör värdeskapande analyser.

Verktyg

INSIKTSHJULET

Venti använder sig av ett mät- och analysverktyg baserat på Insiktshjulet™ en helt unik associativ metodik. Respondenten skapar själv innehållet i undersökningen. Kundens egna tankar formuleras automatiskt till frågor vars svar blir mätbara, detta gör undersökningsresultatet oerhört mycket mer relevant. Möjligheten skapas dessutom att få svar på frågor ni inte ens ställt. Ni får det bästa av två världar – fokusgruppens personliga tankar kombinerat med den kvantitativa undersökningens mätbarhet. Vill ni veta hur vi med Insikthjulet hjälpte en större svensk detaljhandelskedja?

STRUKTURELLA EKVATIONSMODELLER

Vi kan beskriva hela världens attityder i ekvationer. Tankar och upplevelser omvandlas till siffror, räkneoperatorer och tydliga parametrar. Sedan kan ekvationssystemet skattas för att få fram genomsnittetslagen. Hur nöjd är kunden i genomsnitt, vad har man för bild av företaget och vad är sannolikheten att man stannar som kund? Vill du veta hur vi använde metodiken, för att bestämma den optimala kundnöjdhetsnivån hos en av världens största business-to-businessbolag?

CONJOINT-ANALYS

Venti använder sig av conjoint-analys för att studera hur kunder väljer mellan likartade produkter eller tjänster. Conjoint är en kvantitativ undersökningsmetod som avslöjar vad presumtiva kunder känner inför t ex nya produkter, segment och prissättning. Metoden definierar en produkt som en kombination av egenskaper, svaren visar på en optimal kombination av dessa. Resultatet visar betalningsvilja per produktattribut.

Kontakta oss om ni vill veta hur vi hjälpte ett ledande läkemedelsbolag att med hjälp av Conjoint-analys ta fram betalningsviljan för ett nytt läkemedel för den amerikanska marknaden?

Corporate Governance

Venti utför Measurement Audit. Vi genomför en översyn där vi identifierar nyckeltal och definierar rätt mätmetoder. Sedan utför vi en optimeringsanalys för att finna de optimala nivåerna på era nyckeltal. Av detta skapas relevanta mål som vi sprider och förankrar i organisationen. Vi ger förslag på hur ni kan utöka och förbättra er informationsinhämtning och analys. Utöver detta skapas en strategilåda med ansvar att undersöka omvärld, kundrelationer och utföra analyser. Till detta visar vi dessutom hur kunskapen ska fortplanta sig i organisationen.

Venti skapar system för hur företags inhämtade kunskap ska används inom organisationen för att effektivisera och förbättra affären. Idag är ett stort problem att research, d v s den inhämtade kunskapen, inte slår rot i organisationen. Detta kan bero på en lång rad orsaker, Venti identifierar dessa och hittar lösningar. Vi ger organisationen makt över kunskapen!

Vi utför optimeringsanalyser som svara på frågan: Vad är den optimala nivån för era nyckeltal, t ex hur nöjda kunder ska ni ha? Resultatet av analysen gör det möjligt för oss att hjälpa er att sätta upp ny måltal att sträva mot. Vi skapar även riskkalkyler för dessa tal där vi visar på vilken risk som är förknippad med att uppnå de utstakade målen. Ni får möjligheten att tydligt väga risk mot resultat.

Kontakta oss, vi berättar gärna hur vi satte upp ett Corporate Governance-styrkort för ett stort svenskt energibolag.

Anseenderisk Basel III

Vi gör det möjligt för företag och organisationer att närma sig anseende ur ett riskperspektiv. Venti mäter företags anseenderisk och förvandlar informationen till nya affärsmöjligheter. Vi har möjligheten att mäta ett varumärkes faktiska monetära värde och jämföra det mot den uppmätta anseenderisken, sedan väger vi dessa båda faktorer mot varandra. Det skapas tydliga ekonomiska incitament kopplade till varumärkets riskhantering. Venti är först med att kunna koppla hur olika händelser påverkar ett företags förtroendekapital och börskurs.

Venti har utvecklat ett nytt sätt att se på anseenderisk, främst för finansiella aktörer med Basel III konventionen som grund. Åt våra kunder definierar vi vad som menas med anseenderisk, hur den mäts, manageras och kommuniceras.

Venti kan även mäta och visa hur ett företags risk kan minimeras samtidigt som företagets tillgångar maximeras.

Kontakta oss för en värdeskapande föreläsning inom området anseenderisk.

Varumärkesvärdering ISO 10668

MONETARY BRAND VALUATION

Venti har varit med och utvecklat ISO-standarden för varumärkesvärdering. Så givetvis är ett av våra främsta affärsområden vårt helhetssystem för att mäta och utveckla varumärket enligt just ISO 10668. Genom att tillförlitligt kunna värdera ett varumärke under såväl uppbyggnad som försäljning kan vi tydligt följa den faktiska ekonomiska utvecklingen av ett varumärke. Varumärkesvård blir inte längre en abstrakt post, det blir en investering lika tydlig som nya maskiner i en fabrik. Värdet på ert varumärke kan användas som verktyg för organisationsledning, i tvister, för kreditbedömningar samt vid försäljning eller köp. Venti stärker musklerna och ökar styrkan hos ett varumärke. Vi genomför även tillsammans med samarbetspartners finansiell värdering, beteendemässig- och juridisk analys.

VI SKAPAR EN NY FÖRSTÅELSE FÖR VARUMÄRKEN

Vi anser att det idag faktiskt finns få personer som verkligen förstår innebörden av vad ett varumärke egentligen är. Ett varumärke är bäraren av ett företags immateriella tillgångar. Vi kan mäta dem i kronor och ören. Vad är förtroende och trygghet värt? Vad är era relationer värda? Dessa faktorer tillsammans med övriga värden skapar det faktiska, mätbara värdet på ert varumärke. Och vi har dessutom metodiken att öka detta värde!

Ladda hem en fallstudie i varumärkesvärdering för ett varumärke inom fitness/hälsa.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor.

Konsumentporträtt

Hur många gånger har ni inte sett en undersökning som visar att ert företag har gått från t ex +4,1 till +4,2 i kundbetyg. Det låter ju bra. Men vad betyder det? Vad har ökat? Och vem är kunden? Vad har hänt och när? Utan svar på dessa frågor spelar uppgången egentligen ingen roll för ni kan inte härleda den och agera på den. Ni vet inte vem som har svarat vad eller varför. Det tar vi hand om.

Genom avancerade statistiska metoder får vi den information vi behöver för att kunna teckna relevanta och exakta porträtt av era kunder. Med ett konsumentporträtt tar vi kunden från att vara ett ”nummer med ålder och kön” till att bli en människa av kött och blod. Porträtten ger en tydlig bild av kunden som individ, men alltid med relevans utifrån er bransch och era behov. Ni får svaren på frågor som: Vad har konsumenten för behov, önskemål och krav? Vad efterfrågar de? Är de nöjda och benägna att rekommendera er? Vad konsumerar de idag och kan de konsumera mer? Och hittar vi dem i befintliga databaser?

Varje företag sitter på en oerhörd mängd information. Vi hittar rätt i informationen och tecknar ett porträtt av era kunder och förutser deras beteende. Hur och varför agerar de som det gör och hur kan vi tillfredsställa deras funktionella och emotionella behov?

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi hur vi gjort detta för en av Sveriges absolut största livsmedelskedjor.